Az Agria Film Kft. közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről szóló szabályzata

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§-37/B.§ alapján az alábbi szabályzat kerül kiadásra a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről:

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelem teljesítésére vonatkozó eljárás a kérelem benyújtásával indul.
 2. A közérdekű adat megismerése iránt bárki- bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban kérelmező) kérelmet nyújthat be az Agria Film Kft-hez. A kérelem benyújtása szóban, írásban ill. elektronikus úton (személyesen vagy postai úton) történhet.
 3. A szóbeli kérelem csak személyesen terjeszthető elő, telefonon történő előterjesztés nem lehetséges. Személyesen előterjesztett kérelem esetén, annak dokumentálása és pontos teljesítése érdekében az alább letölthető melléklet szerinti közérdekű adat megismerése iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt kell kitölteni és aláírni, mely az Agria Film Kft. irodavezetőjénél vagy a honlapon érhető el. A kitöltött nyomtatványt az irodavezetőnek kell átadni vagy elektronikus úton megküldeni a lukacs.kata@egermozi.hu email círe.
 4. Írásban, vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén az Agria Film Kft. irodavezetőjénél, vagy honlapján elérhető mellékletben található formanyomtatvány kitöltésével, továbbá a kitöltött nyomtatvány irodavezetőnek való átadásával, vagy elektronikus úton való megküldésével nyílik lehetősége a kérelmezőnek a kérelem teljesítésére vonatkozó eljárás megindítására.
 5. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az Agria Film Kft. az igény beérkezését követő lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget.
 6. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napban meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről a kérelmezőt a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
 7. Betekintésre az Agria Film Kft. hivatali helyiségében, munkaidőben az irodavezetővel előre egyeztetett időpontban kerülhet sor. A betekintés során a kérelmező az adatokról feljegyzést készíthet, ill. azokról másolatot kérhet. Ennek megtörténtéről feljegyzést kell készíteni.
    1. A másolatot a kérelmező az alábbiak szerint kérheti:
     • papír alapon,
     • számítástechnikai adathordozón (CD),
     • elektronikus levélben.
    2. Ha a kérelmező csak szóbeli tájékoztatást kér, ennek tényét az iraton rögzíteni kell. Egyéb esetekben a tájékoztatásnak a kérelmező által igényelt technikai eszközzel és módon kell eleget tenni.
    3. Az adatok átadása személyesen vagy nem személyes átvétel esetén: postai ill. elektronikus úton történhet
    4. Ha a kérelem csak részben teljesíthető, a kérelmezőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra hozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségének módjáról.
    5. A kérelem teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban értesítik a kérelmezőt.A kérelem teljesítésének megtagadásáról szóló tájékoztatónak tartalmaznia kell:
     • a kérelem teljesítés megtagadásának tényét, valamint a megtagadás indokát,
     • és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást

     A kérelem teljesítésének megtagadása esetén a kérelmezőt tájékoztatni kell, hogy a közérdekű adatra vonatkozó kérelem elutasítása miatt bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.A kérelem teljesítésének megtagadását meg kell indokolni, megjelölve, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény mely rendelkezése alapján lett megtagadva az adatszolgáltatás.

    6. A kérelmező a felvilágosítás megtagadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 30 napon belül fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez.
 8. A másolat készítéséért az adatközléssel járó egyéb szükséges költségekért (pl.: postázási költség, CD írás) állapítható meg arányos költségtérítés.
  1. A kérelmező az adatok igényléséért az Agria Film Kft. Budapest Bank Zrt. által vezetett 10103513-59646100-01004006 számú bankszámlájára történő átutalással tehet eleget költségtérítési kötelezettségének.
  2. Papír alapú másolat esetén, továbbá CD/DVD-re történő rögzítés vagy elektronikus üzenetben küldött adatszolgáltatás esetén 200 Ft/oldal+ÁFA a költségtérítés összege.
  3. Amennyiben a kérelmező elektronikus adathordozón igényli a teljesítést CD/DVD-re történő rögzítés esetén adathordozónként 300 Ft+ÁFA kerül felszámításra.
  4. Az Agria Film Kft. Ügyvezetője indokolt esetben elrendelheti az adatszolgáltatás költségmentes teljesítését.

Letöltés —> Közérdekű adatok megismerése iránti kérelem